Bemiddeling in je organisatie

Zijn er spanningen of conflicten in je organisatie? Wacht dan niet tot de situatie escaleert, maar schakel tijdig een bemiddelaar in.

Samenwerken gaat niet altijd vanzelf

Er vertrekt weer een teamlid en je weet niet waarom. Of je staat voor een ingrijpende verandering en sommige medewerkers verzetten zich ertegen. Er zijn talloze situaties die het evenwicht in een organisatie uit balans kunnen brengen. Als leidinggevende kan dat frustrerend zijn. Ondanks je inzet en betrokkenheid kunnen conflicten nog altijd in stilte blijven sluimeren. Soms ontploffen ze op dramatische wijze. In beide gevallen is het tijd voor externe bemiddeling.  

Wanneer bemiddeling op het werk inschakelen?

Bij structurele problemen

 • Verschillen lijken te groot
 • Een toxische sfeer
 • Veel uitval door ziekte
 • Een hoog verloop
 • Absenteïsme
 • Problemen herhalen zich

Bij losstaande incidenten

 • Onenigheid na ontslag
 • Iemand wordt niet aanvaard
 • Weerstand tegen verandering
 • Afdelingen werken niet samen
 • Als alternatief voor de rechtbank

Als proactieve begeleiding

 • Re-integratie na afwezigheid
 • Bij een herstructurering of fusie
 • Bij een nieuw management
 • Na burn-out of ziekte
 • Samen afspraken maken (bv. thuiswerk)

Wat doet een bemiddelaar?

Bemiddeling is een gestructureerde manier om met conflicten om te gaan. Elke erkende bemiddelaar werkt volgens hetzelfde protocol, dat gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen. Hieronder vind je een overzicht van de fases van een bemiddelingsproces.

Eerste contact en contract

De bemiddelaar luistert naar de context en stelt een plan van aanpak op.

Beeldvorming

Elke partij krijgt de kans om te praten in een veilige setting.

Verdieping

Samen leg je bloot wat er écht aan de hand is. Welke belangen spelen er?

Verbinding

De betrokkenen bepalen samen hoe een ideale toekomst eruit zou zien.

Opties verkennen

Alle mogelijke oplossingen worden op een rijtje gezet.

Afspraken en afronden

Er wordt een afsprakenkader gemaakt. Met de mogelijkheid tot homologatie.

Hoe ik werk

1.    Een opdrachtgeversgesprek

Mijn contactpersoon is iemand die buiten het conflict staat, zoals hr of de preventiedienst. Die vertelt me welke partijen ik moet betrekken bij de bemiddeling en schetst een globaal beeld van het conflict.

2.    Open communicatie

Indien nodig, voer ik eerst intakegesprekken om de betrokkenen vaardig te maken om zelf hun verhaal te kunnen vertellen. Nadien faciliteer ik de gesprekken per twee of in groep. Deelnemers vertellen, ik bewaak de veilige communicatie.

3.    Afspraken en opvolging

De bedoeling is dat jullie samen tot een akkoord komen. We werken toe naar afspraken die je vastlegt en die de groep vanaf nu wordt geacht na te leven. De mogelijkheid bestaat om dit akkoord te laten homologeren via de rechtbank.

Waarom is bemiddeling belangrijk?

Pak je spanningen niet aan? Dan bestaat de kans dat talentvolle medewerkers vertrekken en dat steeds er steeds gelijkaardige problemen terug keren. Gelukkig zijn daar oplossingen voor. Communicatie en de verbinding durven aangaan met elkaar zijn succesfactoren van elke organisatie. Zelfs wanneer partijen na bemiddeling beslissen om niet samen verder te gaan, kan dit voor rust zorgen.

Bemiddeling als alternatief voor de rechtbank

De betrokken partijen kunnen ervoor kiezen om vrijwillig en met onderlinge toestemming een bemiddeling op te starten. Er is op dit moment nog geen tussenkomst van een rechter geweest en kan ten allen tijden worden ingezet. Dit noem je en vrijwillige bemiddeling. 

Tijdens een gerechtelijke procedure kan een rechter of een van de partijen het voorstel doen om eerst een bemiddeling op te starten. Op dat moment wordt de gerechtelijke procedure opgeschort. Ook hier heeft de bemiddeling een vrijwillig karakter en kan deze enkel plaats vinden op momenten dat alle partijen toestemmen.